Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17), članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/13, 3/17 i 2/18), članka 18. i 29. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/16 , 2/18 i 5/19), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana 6.5.2019. godine objavljuje