Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (Službene novine Općine Vrsar-Orsera „br.04/17), članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/13, 3/17 i 2/18) i članka 18. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/16 i 2/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana 28.02.2019. godine raspisuje Natječaj za dodjelu na korištenje javne površine za postavljanje montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera.