NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA

  1. Raspisuje se natječaj za zamjenu nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda i to:
    – zgrada na k.č. zgr. 66 upisana u zk.ul. 349 k.o. Lim, po kulturi štala, ukupne površine 720 m2, suvlasnički udio 73/292, u vlasništvu Općine Vrsar- Orsera, po početnoj cijeni od 1.226,40 kn/m2,
    – poljoprivredno zemljište k.č. 73/1, upisano u zk. ul. 71 k.o. Lim, po kulturi oranica, ukupne površine 4630 m2, suvlasnički udio 1/4,  u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera, po početnoj cijeni od 31,81kn/m2,
    – poljoprivredno zemljište k.č. 74, upisano u zk. ul. 71  k.o. Lim, po kulturi pašnjak, ukupne površine 1300 m2, suvlasnički udio 1/4, u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera, po početnoj cijeni od 18,58 kn/m2.
    Ponuda za zamjenu mora se dati u nekretninama koje su od interesa za Općinu Vrsar-Orsera na način da Općina stekne u samovlasništvo budućih ponuđenih nekretnina. Ponuda za zamjenu nekretnina mora se dati zajedno za sve navedene nekretnine. Svaki sudionik nadmetanja (pravna ili fizička osoba) dužan je pisanu ponudu       dostaviti najkasnije u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj      omotnici na adresu: Općina Vrsar-Orsera, Natječajna komisija za promet imovinom,          Trg Degrassi 1, Vrsar, sa naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ –         ZAMJENA NEKRETNINA”.