Po provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar (u daljnjem tekstu: ID PPUO Vrsar), utvrđuje se da ID PPUO Vrsar nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, te se donosi Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu.