21.03.2023

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar i prijedlogu s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar- Orsera, radi rekonstrukcije osnovne škole u Vrsaru

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19; dalje: Zakon), zajedničke Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar- Orsera, radi rekonstrukcije osnovne škole u Vrsaru (Službene novine Općine Vrsar- Orsera 7/22, 9/22; dalje: Odluka o izradi), Zaključka Općinskog načelnika Općine Vrsar – Orsera, KLASA: 350-02/22-01/06, URBROJ: 2163-40-01-04/41-22-31, Vrsar- Orsera, 23.01.2023. (dalje: Zaključak) i članka 69. Statuta Općine Vrsar- Orsera (Službene novine Općine Vrsar- Orsera 2/21), Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar – Orsera objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar
i prijedlogu s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar- Orsera,
radi rekonstrukcije osnovne škole u Vrsaru

 

„Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar i prijedlog s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar- Orsera, radi rekonstrukcije osnovne škole u Vrsaru, zajedno sa Sažecima za javnost, stavljaju se na javni uvid sukladno obavijesti o javnoj raspravi«

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Vrsar-Prijedlog
Sažetak za javnost-Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Vrsar
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera-Prijedlog
Sažetak za javnost-Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera