29.01.2016

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar za 2016. godinu

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 59. Statuta Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar, 02/13), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” 1/16), te članka 1. i 2. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” 1/16), Općinski načelnik Općine Vrsar raspisuje:

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar za 2016. godinu