05.06.2019

Najava 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 51. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/13 i 3/17) i članka 69. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09) sazivam 17. – tu sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

ZA PONEDJELJAK 10.06.2019. GODINE, s početkom u 19,00 sati

u  prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća,

  1. Razmatranje i donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu, te pripadajućih programa,
  2. Razmatranje i usvajanje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Radne zone Neon,
  3. Vijećnička pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 OPĆINE VRSAR-ORSERA

Franko Matukina, v.r.