16.12.2019

Najava 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 51. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/13, 3/17 i 2/18) i članka 69. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09) sazivam 21.- tu sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA
Za ČETVRTAK 19.12.2019. godine, s početkom u 17,00 sati
u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu, s projekcijom za 2020. i 2021. godinu, te pripadajućim programima,
3. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2020. godini,
4. Donošenje Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera,
5. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Vrsar-Orsera u 2020. godini,
6. Vijećnička pitanja.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina, v.r.