15.12.2020

Najava 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 51. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/13, 3/17, 2/18 i 4/20), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09) i Upute Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, sazivam 28. sjednicu

 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

 koja će se održati putem e-maila 18. prosinca 2020. godine

 s početkom u 12,00 sati i završetkom u 24,00 sata

Za rad sjednice predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera,
 2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu, s projekcijom za 2021. i 2022. godinu, te pripadajućim programima,
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu,
 4. Donošenje Proračuna Općine Vrsar za 2021. godinu, s projekcijom za 2022. i 2023. godinu, te pripadajućim programima,
 5. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu,
 6. Godišnje Izvješće o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar za pedagošku 2019./2020. godinu,
 7. Godišnji Plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar za pedagošku godinu 2020./2021.,
 8. Donošenje Odluke o donošenju Aneksa I. Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba „Centar za zaštitu od požara Poreč“,
 9. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Vrsar-Orsera,
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći građanstvu i gospodarstvu (Covid-19),
 11. Donošenje Odluke o smanjenju naknade za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika turističkim vlakom na području Općine Vrsar-Orsera.
 12. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2021. godini,
 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera,
 14. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina,
 15. Donošenje Odluke o raspisivanju 2. javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
 16. Donošenje Odluke o raspisivanju 3. javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
 17. Donošenje Odluke o raspisivanju 4. javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
 18. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja unutar mjere 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu LRS LAG-a „Središnja Istra“
 19. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Koversada,
 20. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar,
 21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera,
 22. Informacija o zahtjevima stranke,
 23. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina v.r.