23.04.2019

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska i štandova na području Općine Vrsar-Orsera - ODLUKA o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar Orsera” br. 04/17) i Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska i štandova na području Općine Vrsar-Orsera. Klasa: 363-01/19-01/76, Urbroj: 2167/02-01-03/34-19-1 od 05.04.2019. godine, Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, na prijedlog Komisije za dodjelu javnih površina, donosi:

ODLUKU o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja