18.09.2023

Natječaj za prodaju k.č.608/13 k.o. Gradina

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 10/22), Natječajna komisija za promet imovinom dana 18. rujna 2023. godine raspisuje

N A T J E Č A J za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Preuzmite natječaj