23.03.2016

Objavljuje se javna rasprava o Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Vrsar (ID UPU Vrsar)