11.01.2019

Odluka o dodjeli nekretnina na korištenje udrugama

Na temelju članka 14. Pravilnika o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 12/18) i Izjave Općinskog načelnika, KLASA: 011-01/18-01/16, URBROJ: 2167/02-01/17-18-2 od 24.10.2018. godine, Zamjenik Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera donosi Odluku o dodjeli nekretnina na korištenje udrugama

 

Odluka o dodjeli nekretnina na korištenje udrugama