26.02.2024

ODLUKA  O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE U 2024. GODINI PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar”, broj 1/16 i 1/22), točke V. Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar Orsera za 2024. godinu koje provode udruge, KLASA: 402-01/23-01/89, URBROJ: 2163-40-01-04/42-23-1 od 15.12.2023. godine, Prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje od 16.02.2024. godine te Punomoći Općinskog načelnika KLASA:402-01/24-01/89, URBROJ:2163-40-01-04/42-24-7 od 16.02.2024. godine pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar – Orsera donosi

ODLUKU  O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE U 2024. GODINI PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA