12.03.2018

Poziv građanima za dostavu podataka o građevinama koje sadrže azbest

Sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16), Općina Vrsar-Orsera poziva sve vlasnike, odnosno korisnike građevina na području Općine Vrsar-Orsera koje sadrže azbest da Općini Vrsar-Orsera, najkasnije do 30. travnja 2018. godine dostave podatke o lokacijama, količinama, vrsti i statusu materijala, te objektima koji sadrže azbest.

Naime, prema navedenom Pravilniku, vlasnik, odnosno korisnik građevine koja sadrži azbest dužan je dostaviti tražene podatke radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

Dostavu podatka građani vrše putem Obrasca za prijavu koji se nalazi na kraju ove obavijesti.

Ispunjeni Obrazac za prijavu  može se dostaviti na jedan od sljedećih načina: · –           elektronskom poštom na adresu: opcina-vrsar@vrsar.hr

· –           redovnom poštom na adresu: Općina Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, 52450 Vrsar-Orsera, uz napomenu: ”Azbest”

· –           osobno u pisarnicu Općine Vrsar-Orsera na adresi Trg Degrassi 1, 52450 Vrsar-Orsera

Ispunjavanjem i dostavom Obrasca za prijavu građani će izvršiti obvezu dostave podataka, doprinijeti očuvanju zaštite okoliša i zdravlja svih građana naše općine, te olakšati daljnje planiranje sredstava potrebnih za zbrinjavanje opasnog otpada koji u sebi sadrži azbest.

OBRAZAC ZA PRIJAVU VLASNIKA