05.07.2022

05.07.2022. – NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINI K.Č. 680 K.O. VRSAR

Predmet ovog natječaja je osnivanje prava građenja  na nekretnini k.č. 680 k.o. Vrsar, z. k. ul. broj 1011,  radi izgradnje smještajno ugostiteljskog objekta.

Nekretnina k.č. 680 k.o. Vrsar u naravi predstavlja poluugrađenu obiteljsku kuću u središnjem dijelu starogradske jezgre u ruševnom stanju.

Općina Vrsar-Orsera je vlasnik predmetne nekretnine u cijelosti. Kuća u BZP dolazi upisana kao „kuća“ površine 51 m2.

Postojeća građevina je katnosti P+2+Pk (prizemlje, dva kata i potkrovlje). Svi konstruktivni elementi su u lošem stanju te sadašnje stanje zgrade zahtijeva temeljitu rekonstrukciju.

Za predmetno područje je na snazi Urbanistički plan uređenja „Vrsar“ (SNOVO 2/12), a čestica se nalazi na području oznake M1, mješovita namjena – pretežito stambena.

Predmetna katastarska čestica se nalazi u arheološkom području u zoni potpune zaštite „A“.

Pravo građenja osniva se na rok od 20 godina računajući od dana sklapanja Ugovora o osnivanju prava građenja.

Cijena prava građenja se sastoji od elementa A jednokratna cijena prava građenja i elementa B godišnja naknada.

Početna cijena elementa A = 45.844,70 kn

Početna cijena elementa B = 3.679,36 kn

Ponuditelji su dužni u svojoj ponudi navesti cijenu za element A, cijenu za element B i ukupnu cijenu prava građenja C.

Ukupna cijena prava građenja  C = A + (20 x B)

Natječaj