28.04.2020

25. ELEKTRONIČKA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

25. sjednica Općinskog vijeća  Općine Vrsar-Orsera  održati će se  putem e-maila u SRIJEDU 29. travnja 2020. godine s početkom u 12,00 sati i završetkom do 24,00 sata.

Za rad sjednice predlaže se  slijedeći   D N E V N I   R E D:

1. Verifikacija zapisnika sa 22, 23 i 24. Sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera,
2. Donošenje Odluke o mjerama pomoći građanstvu i gospodarstvu (COVID-19),
3. Donošenje Odluke o privremenoj izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa,
4. Donošenje Odluke o privremenim izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera,
5. Informacija Općinskog načelnika o poduzetim mjerama u uvjetima epidemije bolesti COVID -19,
6. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općina Vrsar- Orsera
za 2020. godinu,
7. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi.

Kliknuti za preuzeti cijeli Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

PREDSJEDNIK 

Franko Matukina