20.05.2020

26. ELEKTRONIČKA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju članka 51. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-
Orsera”, broj 02/13, 3/17, 2/18 i 4/20), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”,
broj 8/09) i Upute Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-
01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, sazivam 26. sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA
koja će se održati putem e-maila u ČETVRTAK 21. svibnja 2020. godine
s početkom u 12,00 sati i završetkom do 18,00 sata

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera,
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
3. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR – ORSERA

PREDSJEDNIK

Franko Matukina