19.01.2021

GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 1/16) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera, KLASA: 011-01/21-01/03, URBROJ: 2167/02-01/16-21-1 od 15.01.2021. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, donosi

GODIŠNJI  PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2021. GODINU