19.01.2021

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu koje provode udruge

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/13, 03/17, 2/18 i 4/20), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 1/21), zamjenik Općinskog načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje

 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu koje provode udruge