21.01.2022

GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 1/16 i 1/22) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera, KLASA: 024-03/22-01/02, URBROJ: 2163-40-01/16-22-1 od 20.01.2022. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, donosi

GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2022. GODINU