29.12.2017

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu koje provode udruge

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/13 i 03/17), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera, KLASA: 011-01/17-01/0023, URBROJ: 2167/02-03-01-01-18-17-0001 od 21.12.2017. godine, zamjenik Općinskog načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje

za detalje natječaja klikni OVDJE…