15.03.2023

Javni poziv za iskaz interesa za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera - Rade Končara 12, k.č. 764/1 k.o. Vrsar, z.k. ul. 1455

Na temelju članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana 14.03.2023. godine objavljuje sljedeći

Javni poziv za iskaz interesa za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera