24.09.2018

Najava 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar održati će se u četvrtak 27.09.2018. s početkom u 19:00 sati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1.

D N E V N I R E D

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Izvještaj o poslovanju Montrakera d.o.o. Vrsar za 2017. godinu,
  3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar za pedagošku godinu 2017./2018.,
  4. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Tići“ Vrsar za pedagošku godinu 2018./2019.,
  5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar-Orsera za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,
  6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na području Općine Vrsar unutar mjere 07 ˮTemeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjimaˮ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.,
  7. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera za razdoblje siječanj- lipanj 2018. Godine
  8. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina