16.09.2015

Najava 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

16. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održat će se u Četvrtak 17.09.2015. godine, s početkom u 18,00 sati u  prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1.

 

D N E V N I   R E D

  1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Donošenje strategije razvoja Općine Vrsar do 2020. godine,
  3. Izvještaj o poslovanju “Montrakera” d.o.o. Vrsar za 2014. godinu,
  4. Razmatranje i donošenjae Procijene ugroženosti i Plana zaštite od požara Općine Vrsar,
  5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine
  6. Donošenje Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna PPU Općine Vrsar,
  7. Donošenje Zaključka o namjeri korištenja prava prvokupa nekretnine,
  8. Donošenje Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu,
  9. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR
Franko Matukina