17.07.2017

Najava 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

2. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održati će se u četvrtak 20.07.2017 godine, s početkom u 20,00 sati u prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći dnevni red:

D N E V N I   R E D

  1. Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja,
  3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2017. godinu,
  4. Donošenje Odluke o podnošenju zahtjeva za povjeravanje ovlaštenja za davanje
    koncesije na pomorskom dobru Općini Vrsar-Orsera.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina