08.12.2017

Najava 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA za UTORAK 12.12.2017. godine, s početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1.

Za rad sjednice predložen je slijedeći D N E V N I   R E D:

  1. Verifikacija zapisnika sa 3.- će sjednice Općinskog vijeća,
  2. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar za pedagošku 2016./2017. godinu,
  3. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar za pedagošku 2017./2018. godinu,
  4. Donošenje Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar,
  5. Donošenje Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu, te pripadajućim programima,
  6. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu,
  7. Donošenje Odluke o prihvaćanju donacije Maistre d.d. Rovinj,
  8. Donošenje Odluke o sufinanciranju projekta pod nazivom Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar – ArchaeoCulTur,
  9. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta oznake k.č. 555/2 k.o. Gradina,
  10. Vijećnička pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina