30.01.2018

Najava 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera
održat će se u srijedu 31.01.2018. godine, s početkom u 17,00 sati
u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1.

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,

2. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera,

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera,

4. Donošenje II. Izmjena i dopuna Statuta Općine Vrsar-Orsera,

5. Donošenje Odluke o otpisu sporno naplativih dugovanja s osnova općinskih poreza i kamata na dan 31.12.2017.,

6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje DDD poslova na području Općine Vrsar-Orsera za period 2018. – 2021. godine

7. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge održavanja javne rasvjete na području Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu,

8. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina