28.03.2017

Odluka o dodjeli sredstava Odluka za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje u 2017.godini provode udruge na području Općine Vrsar

U 2017. godini, u okviru ovog Javnog natječaja planirana su sredstva u iznosu od 919.500,00 kn iz proračuna Općine Vrsar.
Financirat će se provedba programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koju organiziraju i provode udruge, i to kako slijedi:

ODLUKA