26.04.2018

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za javne površine

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera” br. 04/17), Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štandova, zabavnih, sportskih i sličnih radnji te montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera, Klasa: 363-01/18-01/52, Urbroj: 2167/02-01-03/32-18-1 od 29.03.2018. godine, i Izmjena i dopuna natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štandova, zabavnih, sportskih i sličnih radnji te montažnog objekta na području općine Vrsar-Orsera, Klasa: 363-01/18-01/52, Urbroj: 2167/02-01-03/31-18-2 od 03.04.2018. godine, Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, na prijedlog Komisije za dodjelu javnih površina, donosi odluku.

odluka