24.03.2022

POZIV ZA 6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), sazivam 6. sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

 koja će se održati u Sportskoj dvorani u Vrsaru, Ulica Petalon 1F,

 1. ožujka 2022. godine s početkom u 17,30 sati

 

Za rad sjednice predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera,
 2. Verifikacija zapisnika sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera,
 3. Izvješće Mandatno-verifikacijske komisije i polaganje svečane prisege zamjenika vijećnika,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera u 2021. godini,
 5. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera,
 6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti  na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova,
 7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti  na  Opće uvjete isporuke grobljanskih usluga,
 8. Donošenje Odluke o otpisu nenaplativih općinskih potraživanja s osnova prestanka postojanja pravne osobe,
 9. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera,
 10. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar, te stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja naselja Trsine, Detaljnog plana uređenja dijela starogradske jezgre – I faza i Provedbenog urbanističkog plana dijela grada Vrsara,
 11. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu,
 12. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
 13. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Vrsar-Orsera u 2022. godine,
 14. Donošenje III. izmjena i dopuna Odluke o davanju na korištenje javnih površina,
 15. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vrsar-Orsera,
 16. Polugodišnje izvješće Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine,
 17. Vijećnička pitanja.

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

 OPĆINE VRSAR-ORSERA

MARINA DEAK v.r.

 

POZIV-6. sjednica OV Općine Vrsar-Orsera