29.12.2021

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), sazivam 5. sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA
koja će se održati elektroničkim putem
30. prosinca 2021. godine s početkom u 12,00 sati i završetkom u 20,00 sati

Za rad sjednice predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:
1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu, te pripadajućih programa,
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu.
3. Vijećnička pitanja.
U prilogu dostavljamo materijale za 1. i 2. točku dnevnog reda i Obrazac listića za glasanje na 05. sjednici Općinskog vijeća.
Sva pitanja i potrebne informacije u vezi s materijalima vijećnici mogu zatražiti od Općinskog načelnika Ivana Geromette na e-mail ivan.gerometta@vrsar.hr ili na mob: 0952062060 ili od pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Slobodana Vugrinca na e-mail slobodan.vugrinec@vrsar.hr, ili mob: 0992715828.
U slučaju da vijećnik ima amandman na prijedlog akta predloženog po pojedinoj točki dnevnog reda, potrebno je da ga sukladno čl. 47. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vrsar dostavi predsjednici Općinskog vijeća najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Molimo da amandmane šaljete na e-mail adresu Više stručne suradnice za društvene djelatnosti – vježbenice: luana.mihelic.terlevic@vrsar.hr
Na postavljena vijećnička pitanja u pisanoj formi (točka 3.) dostavit će se pisani odgovor, najkasnije uz poziv za prvu narednu sjednicu Općinskog vijeća.
Srdačan pozdrav,

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
MARINA DEAK v.r.