24.12.2021

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) i članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 2/21) općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera upućuje

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera.

Prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu, ili na adresu Općina Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, Vrsar.

OBRAZAC_za_javno_savjetovanje

Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada Orsera – PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU

Savjetovanje će trajati od 23. 12. 2021. do 23. 01. 2022.

Po završetku savjetovanja, sva pristigla mišljenja i prijedlozi bit će razmotreni, te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Vrsar-Orsera  – www.vrsar.hr

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada.

Javna usluga je usluga od općeg interesa.

Javna usluga uključuje slijedeće usluge:

– uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge:

  1. miješanog komunalnog otpada
  2. biootpada
  3. reciklabilnog otpada i
  4. glomaznog otpada minimalno jednom godišnje

-uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu

-uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je na svom području osigurati obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući pri tom javnost rada kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora, biootpada iz kućanstava, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstava.

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge.

Strukturu cijene javne usluge čini:

  1. cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i
  2. cijena obvezne minimalne javne usluge.

Omjer cijene za količinu predanog miješanog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge u cijeni javne usluge mora biti odmjeren na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnost rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada.

Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge

Cijena minimalne javne usluge određena je na način da osigura obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući pri tom javnost rada kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora, biootpada iz kućanstava, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstava.

Navedene usluge obuhvaćaju materijalne troškove (osnovni i uredski materijal, električnu energiju, gorivo, mazivo, sitni inventar, auto gume i slično), troškove usluga (poštarine, telekomunikacije, tekuće održavanje, najam prostora i opreme, režijski troškovi, financijski rashodi, premije osiguranja, registracija i tehnički pregled i slično) nematerijalne troškove (prijevoz radnika, topli obrok i nagrade, otpremnine, pomoći), troškove plaća radnika, troškove amortizacije, troškove nabave i održavanja opreme i postrojenja za prikupljanje otpada te troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja.

Cijena je određena kao ukupni trošak provedbe navedenih usluga podijeljen s brojem korisnika minimalne javne usluge, uzimajući pritom u obzir procijenjeni broj korisnika koji će ostvariti pravo na umanjenje cijene minimalne javne usluge.

Općinski načelnik
Ivan Gerometta, v.r.