22.02.2023

22.2.2023. - PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDE - RADOVI NA SANACIJI KROVIŠTA STARE ŠKOLE U VRSARU NAKON POŽARA

Na temelju čl.9 Odluke o postupku jednostavne nabave (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera” broj: 1/14, 2/14, 7/14 i 5/17) te Odluke općinskog načelnika o početku postupka jednostavne nabave KLASA: 361-01/23-01/0004, URBROJ: 2163-40-01-03/32-23-06 od 21.02.2023. godine, Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave donosi: