Tijela Općine Vrsar-Orsera su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine, mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.

Općinsku upravu čini Jedinstveni upravni odjel koji se ustrojava radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, u skladu sa zakonom i drugim propisima.