28.11.2018

Najava 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar održati će se u četvrtak 29.11.2018. s početkom u 16:00 sati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1.

D N E V N I   R E D

  1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsar za 2018. godinu, s projekcijom za 2019. i 2020. godinu, te pripadajućim programima,
  3. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist Montrakera d.o.o. Vrsar na k.č. 1780/1 k.o. Vrsar,
  4. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi,
  5. Donošenje Odluke o određivanju boda za obračun komunalne naknade,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina