18.05.2018

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za javne površine za 2. natječaj

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera” br. 04/17), Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štandova, zabavnih, sportskih i sličnih radnji na području Općine Vrsar-Orsera, Klasa: 363-01/18-01/101, Urbroj: 2167/02-01-03/34-18-1 od 8.5.2018. godine, Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, na prijedlog Komisije za dodjelu javnih površina, donosi odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja:

ODLUKA