18.05.2017

Poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje sportske dvorane na kč. 1780/1 K.O. Vrsar

U tijeku postupka izdavanja lokacijske dozvole za građenje sportske dvorane na k.č. 1780/1 K.O. Vrsar, koji je pokrenut na zahtjev Općine Vrsar, Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč – Parenzo,
objavio je na službenim stranicama Istarske županije poziv strankama u postupku. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju “Stranka u postupku lokacijske dozvole je podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola.

POZIV

Dvorana062