Naziv projekta:
Izgradnja reciklažnog dvorišta u Vrsaru, KK. 06.3.1.03.0153

Kratki opis projekta:
Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Vrsaru“ doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Projekt doprinosi i ispunjenju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. -2000. (NN3/17)

Ciljevi i očekivani rezultati:
Izgradanja reciklažnog dvorišta u Vrsaru doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište te razvoju nedostatne infrastrukture i ispunjenju Cilja 1.2. PGORH te će se moći prikupiti 300 t KO, što će za 0,02% povećati odvojeno prikupljanje mase KO na državnoj razini, na razini Istarske županije za 0,25%, a na razini Općine za 14,01% količine sakupljenog komunalnog otpada u 2015. godini. Ciljne skupine bit će educirane i upoznate s radom RD, načinom odlaganja odvojeno prikupljenog otpada i mjerama za sprječavanje nastanka otpada.

Ukupna vrijednost projekta:
3.947.736,25 HRK

Iznos koji sufinancira EU (85%):
3.189.422,06 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
ožujka 2019 – 21. lipnja 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:
Slobodan Vugrinec, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
Broj telefona: +385 52 441 339
Broj telefaksa: +385 52 441 842
Email: slobodan.vugrinec@vrsar.hr

Dokumenti i priopćenja

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.