Zaštita osobnih podataka

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita prava i temeljnih sloboda pojedinca te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.   Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Općina Vrsar-Orsera kao voditelj obrade osobnih podataka sa  osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Više o zaštiti osobnih podataka:

Opća uredba o zaštiti podataka od 27.04.2016.

 

Na slijedećoj poveznici možete preuzeti obrasce i izjave za zaštitu podataka:

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Karin Radešić Salamun
Općina Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, Vrsar-Orsera

Tel: +385 (0)52 441 339
Fax: +385 (0)52 441 842

E-mail imenovane službenice za zaštitu osobnih podataka: karin.radesic@vrsar.hr