18.10.2022. - JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA FIZIČKIH OSOBA ZA SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Temeljem članka 62. Statuta Općine Vrsar –Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21) i čl. 5. Pravilnika o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročeja zgrada („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/19) Općinski načelnik donio je sljedeći

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera

17.10.2022. - OGLAS ZA SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2022./2023. GODINU

Temeljem članka 7. Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, 08/22), koju je donio Općinski načelnik Općine Vrsar – Orsera, Jedinstveni upravni odjel raspisuje

OGLAS

za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu

14.10.2022. – NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNA MJESTA ADMINISTRATIVNI TAJNIK I KOMUNALNI REDAR

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto

 1. Administrativni tajnik – radno mjesto III. kategorije– referent – klasifikacijski rang 11. – 1 izvršitelj
 2. Komunalni redar – radno mjesto III. kategorije, refetrent – klasifikacijski rang 11. – 1 izvršitelj
23.09.2022. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 2/14, 15/17, 5/18, 16/18) Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

PREDMET ZAKUPA
Poslovni prostor u Vrsaru-Orsera, Trg Degrassi 8, prodavaonica u prizemlju zgrade u planu posebnih dijelova zgrade označena kao posebni dio „C“, suvlasnički dio 12/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) na k.č. 652, 653 i 654 k.o. Vrsar, z. k. ul. 340, koji se sastoji od tri prostorije i sanitarnog čvora, površine 44,56 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti prodaja autohtonih delikatesnih i ekskluzivnih proizvoda (ekstra djevičanska maslinova ulja, kvalitetna i vrhunska vina, pjenušci, craft piva, istarski sirevi, istarski suhomesnati proizvodi, proizvodi na bazi tartufa, jaka alkoholna pića), odjevnih predmeta rađenih od prirodnih materijala (npr. pamuk, lan) te modnim dodacima, suvenirima i igračkama proizvedenih lokalno ili regionalno.

12.9.2022. – Oglas za dodjelu stipendija u školskoj godini 2022./2023.

Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2022./2023. (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 3/22) Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje OGLAS  za dodjelu stipendija u školskoj godini 2022./2023.

01.09.2022. – JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu
22.08.2022. NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 1. PREDMET PRODAJE

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeće nekretnine:

 1. k.č. 548/8 k.o. Gradina, zk.ul. 573, površine 119 m2, u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera radi formiranja okućnice zgradi na k.č. 548/7 k.o. Gradina po početnoj cijeni od 35.200,00 kn.
 2. suvlasnički dio 1/8 etažno vlasništvo E-5 povezano sa stanom u dijelu potkrovlja zgrade u planu posebnih dijelova označen sa „B4“, na k.č. 397 k.o. Vrsar, zk.ul. 1262, površine 35,10 m2 po početnoj cijeni od 169.000,00 kn.
25.07.2022. - OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij (Službene novine Općine Vrsar – Orsera, br. 6/21) Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje

13.07.2022. - NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNA MJESTA SAVJETNIK ZA POSJETITELJSKE CENTRE I EU FONDOVE I NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO SPREMAČ

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na radno mjesto

 

 1. Savjetnik za posjetiteljske centre i EU fondove – radno mjesto II. kategorije– savjetnik – klasifikacijski rang 5. – 1 izvršitelj
 2. Spremač – radno mjesto IV. kategorije, II. potkategorije, 2. razine – klasifikacijski rang 13. – 1 izvršitelj
08.07.2022. - OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - ADMINISTRATIVNI TAJNIK

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 08.07.2022. godine, objavljuje se

 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

 Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto administrativni tajnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, uz mogućnost produljenja za još 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova.

05.07.2022. - NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINI K.Č. 680 K.0. VRSAR

Predmet ovog natječaja je osnivanje prava građenja  na nekretnini k.č. 680 k.o. Vrsar, z. k. ul. broj 1011,  radi izgradnje smještajno ugostiteljskog objekta.

Nekretnina k.č. 680 k.o. Vrsar u naravi predstavlja poluugrađenu obiteljsku kuću u središnjem dijelu starogradske jezgre u ruševnom stanju.

Općina Vrsar-Orsera je vlasnik predmetne nekretnine u cijelosti. Kuća u BZP dolazi upisana kao „kuća“ površine 51 m2.

Postojeća građevina je katnosti P+2+Pk (prizemlje, dva kata i potkrovlje). Svi konstruktivni elementi su u lošem stanju te sadašnje stanje zgrade zahtijeva temeljitu rekonstrukciju.

Za predmetno područje je na snazi Urbanistički plan uređenja „Vrsar“ (SNOVO 2/12), a čestica se nalazi na području oznake M1, mješovita namjena – pretežito stambena.

Predmetna katastarska čestica se nalazi u arheološkom području u zoni potpune zaštite „A“.

Pravo građenja osniva se na rok od 20 godina računajući od dana sklapanja Ugovora o osnivanju prava građenja.

Cijena prava građenja se sastoji od elementa A jednokratna cijena prava građenja i elementa B godišnja naknada.

Početna cijena elementa A = 45.844,70 kn

Početna cijena elementa B = 3.679,36 kn

Ponuditelji su dužni u svojoj ponudi navesti cijenu za element A, cijenu za element B i ukupnu cijenu prava građenja C.

Ukupna cijena prava građenja  C = A + (20 x B)

29.06.2022. - NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE VRSAR-ORSERA
 1. Daje se u zakup zemljište na području Općine Vrsar-Orsera i to:

 

Predmet zakupa:

 

r.br.

 

broj k.č.

 

kat. općina

 

površina

početna godišnja zakupnina (2,00 kn/m2)  

namjena

1. Dio 1105/1 Vrsar 600 m2 1.200,00 kn za odlaganje stvari

 

 1. Zemljište se daje u zakup za odlaganje stvari na 5 godina. Sastavni dio Natječaja je kopija plana s žuto označenim dijelom nekretnine koja se dodjeljuje u zakup.
17.05.2022. - NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE UGOSTITELJSKIH ŠTANDOVA ZA VRIJEME TRAJANJA RIBARSKIH FEŠTI NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj: 4/17, 12/19, 2/21 i 2/22), odredbi Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj: 4/21) i Odluke općinskog načelnika KLASA: 363-01/22-01/87, Ur broj: 2163-40-01-03/35-22-2, Komisija za dodjelu na korištenje javnih površina Općine Vrsar-Orsera objavljuje:

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih štandova za vrijeme trajanja ribarskih fešti na području općine Vrsar-Orsera

06.05.2022. - OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - SPREMAČ

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 06.05.2022. godine, objavljuje se:

04.05.2022. - NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME - SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I EU PROJEKTE

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera raspisuje:

03.05.2022. – OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – PROMETNI REDAR

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 03.05.2022. godine, objavljuje se

25.04.2022. – NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I ŠTANDOVA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17, 12/19, 2/21 i 2/22), i odredbi Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 4/21), Komisija za dodjelu na korištenje javnih površina Općine Vrsar-Orsera raspisuje

NATJEČAJ  ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I ŠTANDOVA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

13.04.2022. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 2/14, 15/17, 5/18, 16/18)  Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 1. PREDMET ZAKUPA

Poslovni prostor u  Vrsaru-Orsera, na adresi Dalmatinska 64A, južni ulaz, na dijelu k.č. 1081/3 k.o. Vrsar, koji se sastoji od:

 1. Čekaonice 11,90 m2
 2. WC za pacijente (osobe s potrebnim potrebama i žene) 3,80 m2
 3. WC za pacijente (muškarci) 2,04
 4. WC za zaposlenike (predprostor i garderoba) 2,15
 5. WC za zaposlenike 1,31
 6. Prostorija za medicinsku sestru 18,72
 7. Prostorija za pregled bolesnika 14,84

Ukupno 54,76 m2,

daje se u zakup u svrhu pružanja primarne zdravstvene zaštite.

 

Prostor je opremljen sa: uredskim stolom 160×80, 2 produžetka stola, svaki 80×80, 2 ladičara sa po 3 ladice, stolom 180×65, uredskom stolicom, 11 stolica za urede i čekaonicu, stolom 58x60x40, 2 garderobna ormara i vješalicom.

04.04.2022. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 2/14, 15/17, 5/18, 16/18)  Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 1. PREDMET ZAKUPA

Poslovni prostor u u Vrsaru-Orsera, na adresi Rade Končara 15A na dijelu k.č. 966/1 k.o. Vrsar, površine 17,5 m2 koji se sastoji od dvije prostorije u svrhu obavljanja uredske djelatnosti.

 

Prostor se može svakodnevno razgledati u redovno radno vrijeme Općine.

01.04.2022. – OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – KOMUNALNI REDAR

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 01.04.2022. godine, objavljuje se

28.03.2022. – NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA – K.Č. 608/14 K.O. GRADINA

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera
(“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16, 10/18, 16/20), Natječajna
komisija za promet imovinom dana 28.03.2022. godine raspisuje
N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina putem prikupljanja
pisanih ponuda
I. PREDMET PRODAJE
Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeće
nekretnine:
1) nekretnina oznake k.č. 608/14 k.o. Gradina, upisana u z. k. ul. 573, površine 100 m2,
po početnoj cijeni od 23.600,00 kn, radi formiranja okućnice sukladno Prostornom
planu uređenja Općine Vrsar-Orsera („Službeni glasnik Grada Poreča“, br. 15/06,
„Službene novine Općine Vrsar- Orsera“, br. 04/07, 06/14, 4/17). Nekretnina se nalazi
u naselju Marasi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.

28.03.2022. – NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA – K.Č. 917/2 K.O. VRSAR

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera
(“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16, 10/18, 16/20), Natječajna
komisija za promet imovinom dana 28.03.2022. godine raspisuje
N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina putem prikupljanja
pisanih ponuda
I. PREDMET PRODAJE
Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeće
nekretnine:
1) nekretnina oznake k.č. 917/2 k.o. Vrsar, upisana u z. k. ul. 1134, površine 31 m2, po
početnoj cijeni od 32.107,63 kn, radi formiranja okućnice sukladno Urbanističkom
planu uređenja Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 2/12, 6/14 i 9/16).
Nekretnina se nalazi u naselju Vrsar unutar područja mješovite namjene oznake M1.

24.01.2022. – JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2022. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), članka 66. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/21), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16 i 1/22), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 1/22), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu koje provode udruge

Popis natječajne dokumentacije:

17.01.2022. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 2/14, 15/17, 5/18, 16/18)  Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

PREDMET ZAKUPA

Poslovni prostor u u Vrsaru-Orsera, na autobusnom kolodvoru u poslovnoj zgradi izgrađenoj na k.č. 1760/2 k.o. Vrsar, z. k. ul. 1897, koji se sastoji od jedne prostorije površine 8,67 m2 u svrhu obavljanja uslužne uredske djelatnosti.

Prostor se može svakodnevno razgledati u redovno radno vrijeme Općine.

09.12.2021. – NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA – K.Č. 608/14 K.O. GRADINA

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16, 10/18, 16/20), Natječajna komisija za promet imovinom dana 09.12.2021. godine raspisuje

Natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda

PREDMET PRODAJE

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeće nekretnine:

 • nekretnina oznake k.č. 608/14 k.o. Gradina, upisana u z. k. ul. 573, površine 100 m2, po početnoj cijeni od 23.600,00 kn, radi formiranja okućnice sukladno Prostornom planu uređenja Općine Vrsar-Orsera („Službeni glasnik Grada Poreča“, br. 15/06, „Službene novine Općine Vrsar- Orsera“, br. 04/07, 06/14, 4/17). Nekretnina se nalazi u naselju Marasi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.
NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI CAFFE-BAR BISTRO

Na temelju Odluke Uprave Montraker d.o.o. broj 18.2021. od 19.10.2021. godine o davanju u zakup poslovnih prostora, Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Montraker d.o.o. Vrsar dana 19.10.2021. godine raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Predmet zakupa je poslovni prostor u Sportskoj dvorani Saline, na adresi Petalon 1F Vrsar, k. č. 1780/1, k. o. Vrsar,  za obavljanje djelatnosti CAFFE-BAR BISTRO ili sl.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ORDINACIJA ZA ZDRAVSTVENE USLUGE

Na temelju Odluke Uprave Montraker d.o.o. broj 18.2021. od 19.10.2021. godine o davanju u zakup poslovnih prostora, Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Montraker d.o.o.Vrsar dana 19.10.2021. godine raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Predmet zakupa je poslovni prostor u Sportskoj dvorani Saline, na adresi Petalon 1F Vrsar, k. č. 1780/1, k.o. Vrsar,  za obavljanje djelatnosti ORDINACIJA ZA ZDRAVSTVENE USLUGE

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Na temelju Odluke Uprave Montraker d.o.o. broj 18.2021. od 19.10.2021. godine o davanju u zakup poslovnih prostora, Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Montraker d.o.o.Vrsar dana 19.10.2021. godine raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Predmet zakupa je poslovni prostor u Sportskoj dvorani Saline, na adresi Petalon 1F Vrsar, k.č. 1780/1, k.o. Vrsar,  za obavljanje djelatnosti ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

05.10.2021. OGLAS ZA DODJELU STIPENCIJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2021./2022., KLASA: 604-02/21-01/4, URBROJ: 2167/02-01/16-21-1, od 16.09.2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje

05.10.2021. OGLAS ZA SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2021./2022. GODINU

Temeljem članka 7. Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, 11/21), koju je donio Općinski načelnik Općine Vrsar – Orsera, Jedinstveni upravni odjel raspisuje

20.08.2021. – NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera
(“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16, 10/18, 16/20), Natječajna
komisija za promet imovinom dana 20. kolovoza 2021. godine raspisuje:

Natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda

 1. PREDMET PRODAJE

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeće nekretnine:

nekretnina oznake k.č. 464 k.o. Vrsar, upisana u z. k. ul. 96, površine 34 m2, istarska kamena kuća s pripadajućim zemljištem na adresi Vidikovac Trsine 22 u Vrsaru, po početnoj cijeni od 501.100,00 kn. Predmetna građevina je izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, a nalazi se unutar građevinskog područja naselja mješovite namjene M1 pod obuhvatom Urbanističkog plana uređenja Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 2/12, 6/14 i 9/16). Nekretnina je u posjedu treće osobe.

22.07.2021. NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA K.Č. 61/2 K.O. LIM
 1. Daje se u zakup zemljište na području Općine Vrsar-Orsera i to:
  Predmet zakupa:

   

  r.br.

   

  broj k.č.

   

  kat. općina

   

  površina

  početna godišnja zakupnina (2,00 kn/m2)  

  namjena

  1. 61/2 Lim 47,13 m2 94,26 kn za odlaganje stvari
 2. Zemljište se daje u zakup za odlaganje stvari na 5 godina. Sastavni dio Natječaja je kopija plana s žuto označenim dijelom nekretnine koja se dodijeljuje u zakup.
 3. Zakupac zemljišta može biti fizička ili pravna osoba koja ima prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Vrsar-Orsera.

Izuzetno od prethodnog stavka, zakupac može biti fizička ili pravna osoba koja ima prebivalište odnosno sjedište izvan područja Općine Vrsar-Orsera, kada je to od posebnog interesa za Općinu Vrsar-Orsera.

 

05.07.2021.-NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 1. PREDMET PRODAJE

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeće nekretnine:

 1. nekretnina oznake k.č. 608/13 k.o. Gradina, upisana u z. k. ul. 573, površine 131 m2, po početnoj cijeni od 30.900,00 kn, radi formiranja okućnice sukladno Prostornom planu uređenja Općine Vrsar-Orsera („Službeni glasnik Grada Poreča“, br. 15/06, „Službene novine Općine Vrsar- Orsera“, br. 04/07, 06/14, 4/17). Nekretnina se nalazi u naselju Marasi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.
 2. nekretnina oznake k.č. 317 k.o. Gradina, upisana u z. k. ul. 318, površine 78 m2, po početnoj cijeni od 17.300,00 kuna, radi formiranja okućnice sukladno Prostornom planu uređenja Općine Vrsar-Orsera („Službeni glasnik Grada Poreča“, br. 15/06, „Službene novine Općine Vrsar- Orsera“, br. 04/07, 06/14, 4/17). Nekretnina se nalazi u naselju Gradina unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja.
 3. nekretnina oznake k.č. 449/3 k.o. Lim, upisana u z. k. ul. 250,površine 19 m2, po početnoj cijeni od 4.200,00 kn, radi formiranja okućnice sukladno Prostornom planu uređenja Općine Vrsar-Orsera („Službeni glasnik Grada Poreča“, br. 15/06, „Službene novine Općine Vrsar- Orsera“, br. 04/07, 06/14, 4/17). Nekretnina se nalazi u naselju Flengi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.
 4. nekretnina oznake k.č. 915/2 k.o. Vrsar, upisana u z. k. ul. 1132, površine 44 m2, po početnoj cijeni od 45.600,00 kn, radi formiranja okućnice sukladno Urbanističkom planu uređenja Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 2/12, 6/14 i 9/16). Nekretnina se nalazi u naselju Vrsar unutar područja mješovite namjene oznake M1.
 5. nekretnina oznake k.č. 918/2 k.o. Vrsar, upisana  u z. k. ul. 1135, površine 97 m2, po početnoj cijeni od 100.000,00 kn, radi formiranja okućnice sukladno Urbanističkom planu uređenja Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 2/12, 6/14 i 9/16). Nekretnina se nalazi u naselju Vrsar unutar područja mješovite namjene oznake M1.
 6. nekretnina oznake k.č. 464 k.o. Vrsar, upisana u z. k. ul. 96, površine 34 m2, istarska kamena kuća s pripadajućim zemljištem na adresi Vidikovac Trsine 22 u Vrsaru, po početnoj cijeni od 379.000,00 kn. Predmetna građevina je izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, a nalazi se unutar građevinskog područja naselja mješovite namjene M1 pod obuhvatom Urbanističkog plana uređenja Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 2/12, 6/14 i 9/16). Nekretnina je u posjedu treće osobe.
23.06.2021. – OGLAS VLASNICIMA K.Č. 1782/3 K.O. VRSAR, Z. K. UL. 2073

Pozivaju se suvlasnici Žanetić Nikola pok. Antuna i Filipić Marija ud. Antuna, na nekretnini u obuhvatu navedenog zahvata u prostoru i to k.č. 1782/3 k.o. Vrsar, z. k. ul. 2073, na sklapanje Nagodbi/Kupoprodajnih ugovora radi sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva na dijelovima predmetnih nekretnina.

 

Na osnovi procjena sudskih vještaka nudi se vlasnicima sljedeće kupoprodajne cijene:

 

–              Žanetić Nikoli pok. Antuna za suvlasnički udio 632/37543 na k.č. 1782/3 k.o. Vrsar =108,24 kn

–              Filipić Mariji ud. Antuna za suvlasnički udio 971/37543 na k.č. 1782/3 k.o. Vrsar =126,06 kn

07.06.2021. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene
novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 2/14, 15/17, 5/18, 16/18) Komisija za davanje u zakup
poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

PREDMET ZAKUPA

 Prostor u Vrsaru-Orsera, Gradska vrata 28 A, građevina javne i društvene namjene – galerija, kula sagrađena na k.č. 589 k.o. Vrsar (Utočište Casanove) koji se sastoji od otvorene prostorije u prizemlju, stepeništa i prostorije na katu sukladno tlocrtu u prilogu ovog natječaja, površine 34,90 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti – suvenirnica (prodaja autohtonih suvenira s motivom Casanove).

Prostor se može svakodnevno razgledati u redovno vrijeme Općine.

Početna visina mjesečne zakupnine poslovnog prostora na adresi Gradska vrata 28 A u Vrsaru, iznosi 22,00 kn/m2 ili  767,80 kuna

01.06.2021. – OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij (Službene novine Općine Vrsar – Orsera, br. 6/21) Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje

Oglas za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij

17.05.2021. – OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EU PROJEKTE

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i  112/19) i  dana 17.05.2021. godine, objavljuje se

12.04.2021. – OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – PROMETNI REDAR

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 12.04.2021. godine, objavljuje se:

25.02.2021. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Predmet zakupa:

 

r.br.

 

broj k.č.

 

kat. općina

 

površina

početna godišnja zakupnina (2,00 kn/m2)  

namjena

 

1. k.č. 548/8 Gradina 119 m2 238,00 kn  

 

za odlaganje stvari

 

Zemljište se daje u zakup za odlaganje stvari na 5 godina. Predmetna nekretnina je u posjedu trećih osoba.

25.02.2021. – NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 1. PREDMET PRODAJE
 1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeću nekretninu:

– k.č.548/2 k.o. Gradina, upisana u z. k. ul. 573, k.o. Gradina, površine 1845 m2, u naravi gospodarska zgrada i zemljište, po početnoj cijeni od 1.065.948,75 kn,

– za predmetnu građevinu izdana je Uporabna dozvola, KLASA:UP/I-361-05/20-30-164, URBROJ: 2163/1-18-05/4-20-7 od 30. rujna 2020. da je građevina na predmetnoj nekretnini izgrađena prije 15. veljače 1968. godine,

-predmetna nekretnina ima pristup sa javne površine,

-predmetna nekretnina je u posjedu trećih osoba,

– zemljište se nalazi u naselju Gradina, pod obuhvatom Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 4/17), unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.

3.2.2021. – JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU KOMUNALNOG REDARA

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku teksta: Zakon), te sukladno Planu prijma u službu u Općini Vrsar-Orsera u 2021. godini („SNOVO“ 1/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera objavljuje

Javni natječaj za prijam u službu komunalnog redara

19.01.2021. – JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2021. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/13, 03/17, 2/18 i 4/20), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 1/21), zamjenik Općinskog načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje

 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu koje provode udruge

 

Popis natječajne dokumentacije:

22.12.2020. – 4. JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsar-Orsera na području katastarskih općina Vrsar, Lim i Gradina, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica, kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

22.12.2020. – 3. JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsar-Orsera na području katastarskih općina Vrsar, Lim i Gradina, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica, kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

22.12.2020. – 2. JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsar-Orsera na području katastarskih općina Vrsar, Lim i Gradina, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica, kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PRAVNE POSLOVE I ZA PRIJAM RAČUNOVODSTVENOG REFERENTA

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku teksta: Zakon), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove

i za prijam računovodstvenog referenta

 

Raspisuje se javni natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto:

 1. viši stručni suradnik za pravne poslove – radno mjesto II. kategorije – viši stručni suradnik – klasifikacijski rang 6. – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,
 2. računovodstveni referent – radno mjesto III. Kategorije – referent – klasifikacijski rang 11. – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA – K.Č. 246, K.Č. 1328, K.Č. 1356, SVE K.O. VRSAR

PREDMET ZAMJENE

 1. Raspisuje se natječaj za zamjenu nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda i to:

– suvlasnički udio 3/6  – k.č. 246 k.o. Vrsar, zk. ul. 13, u vlasništvu Općine Vrsar- Orsera,

– suvlasnički udio 3/6  – k.č. 1328 k.o. Vrsar, zk. ul. 13, u vlasništvu Općine Vrsar- Orsera,

– suvlasnički udio 3/6  – k.č. 1356 k.o. Vrsar, zk. ul. 13, u vlasništvu Općine Vrsar- Orsera,

Početna cijena poljoprivrednog zemljišta koje je predmet zamjene u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera iznosi 290.500,00 kuna.

Ponuda za zamjenu mora se dati u nekretninama koje su od interesa za Općinu Vrsar-   Orsera, predviđene za stjecanje u samovlasništvo ili suvlasništvo sa Republikom Hrvatskom najvećeg bloka poljoprivrednog zemljišta.

U slučaju razlike u vrijednosti nekretnina, ista se isplaćuje u novcu u korist subjekta čija je nekretnina procijenjena sa većom vrijednošću.

NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA – K.Č. 1246-9 K.O. VRSAR

PREDMET ZAMJENE

Raspisuje se natječaj za zamjenu nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda i to:
– k.č. 1246/9 k.o. Vrsar, površine 44 m2, zk. ul. 1575 u vlasništvu Općine Vrsar- Orsera.
Početna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta (namjena iznosi 41.800,00 kuna).
Ponuda za zamjenu mora se dati u nekretninama koje su od interesa za Općinu Vrsar-Orsera radi formiranja pravilnog oblika i racionalnijeg korištenja čestice k.č. 1246/3 k.o. Vrsar koja je u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera.
U slučaju razlike u vrijednosti nekretnina, ista se isplaćuje u novcu u korist subjekta čija je nekretnina procijenjena sa većom vrijednošću.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Na temelju članka 19., a u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku teksta: Zakon), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera objavljuje Javni natječaj za prijam u službu vježbenika.

OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020. /2021.

Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2020./2021., KLASA: 604-02/20-01/2, URBROJ: 2167/02-01-01/13-20-1, od 10.09.2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje

OGLAS
za dodjelu stipendija u školskoj godini 2020./2021.

Molba za stipendiju podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera za učeničke stipendije u vremenu od 14.09. do 05.10.2020. i od 14.09. do 20.10.2020. godine za studenske stipendije.

29.06.2020. NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju stavka 2. članka 5. Pravilnika o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/16 i 1/17), Natječajna komisija za promet imovinom, dana 29.06.2020. raspisuje:

05.06.2020. OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- PROMETNI REDAR – 1 IZVRŠITELJ/ICA

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto prometni redar – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, najduže 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, u nepunom radnom vremenu do 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

• punoljetnost,

• hrvatsko državljanstvo,

• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

• SSS prometnog, upravnog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera

• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

• poželjno znanje stranih jezika

• položen državni stručni ispit

• završen program osposobljavanja za prometne redare

05.06.2020. NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA ZA NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE K.Č. 1123/2 K.O. VRSAR, POVRŠINE 23 M2, Z. K. UL. 956

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za      neizgrađeno građevinsko zemljište k.č. 1123/2 k.o. Vrsar, površine 23 m2, z. k. ul.      956, po cijeni od 23.800,00 kuna radi formiranja okućnice sukladno UPU Vrsar.

Nekretnina se nalazi u Vrsaru – Orsera, u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 2/12, 6/14 i 9/16) unutar područja     mješovite namjene M1.

05.06.2020. NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA – K.Č.97/16 UPISANA U ZK.UL. 201 K.O. GRADINA
21.05.2020. OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EU PROJEKTE

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i , dana 21.05.2020. godine, objavljuje se

19.03.2020. JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsar-Orsera (dalje u tekstu: Općina), na području katastarskih općina Vrsar, Lim i Gradina, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica, kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

23.01.2020. OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 23.01.2020. godine, objavljuje se

20.12.2019. JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/13 i 03/17), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 16/19), zamjenik Općinskog načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu koje provode udruge

 

Popis natječajne dokumentacije:

 1. Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” 1/16),
 2. Javni Natječaj,
 3. Upute za prijavitelje,
 4. Opisni obrazac – OPO (word format),
 5. Obrazac proračuna – OPR (excel format),
 6. Obrazac Izjave da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora (word format),
 7. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta – OK (word format),
 8. Obrazac ugovora o financiranju (word format),
 9. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (word format),
 10. Obrazac Izmjena i dopuna proračuna (exel format),
 11. Obrazac za opisni izvještaj – (word format),
 12. Obrazac za financijski izvještaj – (excel format).
 13. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu – kontrolni prilog (word format).
13.12.2019. GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2020. GODINU
12.12.2019. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – računovodstveni referent

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11 i 4/18), dana 12.12.2019. godine, objavljuje se

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto računovodstveni referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, uz mogućnost produljenja za još 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova.

11.12.2019. JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG AUTOMOBILA

Općina Vrsar-Orsera (dalje: Općina) na temelju Zaključka Općinskog načelnika KLASA:340-01/19-01/241, URBROJ:2167/02-01/17-19-1 od 11.12.2019. raspisuje natječaj kako slijedi:

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU RABLJENOG AUTOMOBILA

Ovaj javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Predmet prodaje: osobni automobil Renault Laguna

04.11.2019. Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16 i 10/18) i Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: 943-01/11-01/12, URBROJ: 2167/02-01/17-19-4 od 31.10.2019., Natječajna komisija za promet imovinom dana 04.11.2019. raspisuje

04.11.2019. Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16 i 10/18) i Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: 943-01/18-01/10, URBROJ: 2167/02-01/18-18-8 od 19.12.2018., Natječajna komisija za promet imovinom dana 04.11.2019. raspisuje

04.11.2019. Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16 i 10/18) i Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: 943-01/11-01/11, URBROJ: 2167/02-01/17-19-25 od 31.10.2019., Natječajna komisija za promet imovinom dana 04.11.2019. raspisuje

24.09.2019. OGLAS za dodjelu stipendija u školskoj godini 2019./2020.

Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2019./2020., KLASA: 604-02/19-01/3, URBROJ: 2167/02-01-01/13-19-1, od 24.09.2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje

OGLAS za dodjelu stipendija u školskoj godini 2019./2020.

28.08.2019. – Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu
24.07.2019. Javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera

Temeljem članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, broj 2/13, 3/17 i 2/18) i čl. 5. Pravilnika o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada, („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, broj 03/19) Općinski načelnik Općine Vrsar – Orsera, objavljuje

24.07.2019. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Vrsaru na adresi Trg Degrassi 14

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 2/14, 15/17, 5/18, 16/18) Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje

07.06.2019.Natječaj za zakup poslovnih prostora u Vrsaru na adresi Aldo Negri 3 i Saline 6

I. PREDMET ZAKUPA

1. Prostor u Vrsaru-Orsera, Aldo Negri 3, prostor u prizemlju stambeno-poslovne zgrade sagrađene na k.č. 603/2 k.o. Vrsar koji se sastoji od dvije prostorije i wc-a, površine 39,63 m2, u svrhu obavljanja trgovačko – uslužne djelatnosti.

2. Prostor u Vrsaru-Orsera, Saline 6, prostor na autobusnom kolodvoru u poslovnoj zgradi na k.č. 1760/2 k.o. Vrsar, koji se sastoji od jedne prostorije i wc-a, površine 8,67 m2, u svrhu obavljanja trgovačko – uslužne djelatnosti.

24.05.2019.Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera, bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), primaju se:

jedan polaznik/ica, magistar struke/stručni prvostupnik društvenog usmjerenja ili drugog odgovarajućeg smjera (magistar ekonomije ili prvostupnik ekonomije, upravni pravnik), na radno mjesto savjetnik za društvene djelatnosti.

10.05.2019. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik za EU projekte

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), dana 10.05.2019. godine, objavljuje se

                                  OGLAS

  za prijam u službu na određeno vrijeme

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto viši stručni suradnik za EU projekte – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, uz mogućnost produljenja za još 6 mjeseci radi privremenog obavljanja poslova.

06.05.2019. Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17), članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/13, 3/17 i 2/18), članka 18. i 29. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/16 , 2/18 i 5/19), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana 6.5.2019. godine objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I ŠTANDOVA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17), članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine VrsarOrsera“ broj 2/13, 3/17 i 2/18) i članka 19. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/16, 2/18 i 5/19), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje

5.4.2019. NATJEČAJ za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17), članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/13, 3/17 i 2/18) i članka 18. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/16 i 2/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana 5.4.2019. godine objavljuje

5.4.2019. NATJEČAJ za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska i štandova na području Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17), članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/13, 3/17 i 2/18) i članka 19. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/16 i 2/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje

29.03.2019. Natječaj za zakup poslovnih prostora u Vrsaru-Orsera u ulici Rade Končara 46 i Saline 6

PREDMET ZAKUPA

 1. Poslovni prostor u Vrsaru-Orsera, Rade Končara 46, prostor u prizemlju koji se sastoji od jedne prostorije i wc-a,  površine 26,35 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti prodaje autohtonih domaćih proizvoda (suhomesnati proizvodi, sirevi, rakije, vina, likeri, ulja, med, lavanda, autohtoni suveniri)
 2. Poslovni prostor u Vrsaru-Orsera, Saline 6, prostor na autobusnom kolodvoru u poslovnoj zgradi, koji se sastoji od jedne prostorije i wc-a, površine 8,67 m2, u svrhu obavljanja trgovačko-uslužne djelatnosti.
15.03. 2019. OGLAS za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij

OGLAS za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij

13.03.2019. II. Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Vrsar – Orsera na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Temeljem čl. 4. Pravilnika o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 12/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnika) i Izjave Općinskog načelnika KLASA:011-01/18-01/16, URBROJ:2167/02-01/17-18-2 od 24.10.2018. Zamjenik općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera donosi

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto prometni redar

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto prometni redar – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, u nepunom radnom vremenu do 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno.

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativni tajnik

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto administrativni tajnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, uz mogućnost produljenja za još 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova.

28.02.2019.g. Objavljen natječaj za dodjelu na korištenje javne površine za postavljanje montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (Službene novine Općine Vrsar-Orsera „br.04/17), članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/13, 3/17 i 2/18) i članka 18. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/16 i 2/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana 28.02.2019. godine raspisuje Natječaj za dodjelu na korištenje javne površine za postavljanje montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera.

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Vrsar-Orsera

Na stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera, bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), primaju se:

1. jedan polaznik/ica, magistar struke/stručni prvostupnik ekonomskog smjera, na radno mjesto savjetnik za financije.

21.02.2019. NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16 i 10/18) i Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: 943-01/13-01/0008, URBROJ: 2167/02-01/18-18-9 od 30.07.2018., Natječajna komisija za promet imovinom dana 21.02.2019.godine raspisuje

NATJEČAJ za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda.

Natječaj za dodjelu na korištenje javne površine za postavljanje montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (Službene novine Općine Vrsar-Orsera „br.04/17), članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/13, 3/17 i 2/18) i članka 18. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/16 i 2/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana 24.01.2019. godine raspisuje Natječaj za dodjelu na korištenje javne površine za postavljanje montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera.

U nastavku se nalazi tekst natječaja s potrebnim prilozima i skica pozicije.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu koje provode udruge

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/13 i 03/17), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 17/18), zamjenik Općinskog načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu koje provode udruge

Popis natječajne dokumentacije:

 1. Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” 1/16),
 2. Javni Natječaj,
 3. Upute za prijavitelje,
 4. Opisni obrazac – OPO (word format),
 5. Obrazac proračuna – OPR (excel format),
 6. Obrazac Izjave da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora (word format),
 7. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta – OK (word format),
 8. Obrazac ugovora o financiranju (word format),
 9. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (word format),
 10. Obrazac Izmjena i dopuna proračuna (exel format),
 11. Obrazac za opisni izvještaj –  (word format),
 12. Obrazac za financijski izvještaj –  (excel format).
 13. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu – kontrolni prilog (word format).
 14. Dopuna upute za prijavitelje (pdf format)
Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu

Općina Vrsar-Orsera upućuje Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu

Općina Vrsar-Orsera objavljuje 2. GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA
2018. GODINU

07.06.2021. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene
novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 2/14, 15/17, 5/18, 16/18) Komisija za davanje u zakup
poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

PREDMET ZAKUPA

 

Prostor u Vrsaru-Orsera, Gradska vrata 28 A, građevina javne i društvene namjene – galerija, kula sagrađena na k.č. 589 k.o. Vrsar (Utočište Casanove) koji se sastoji od otvorene prostorije u prizemlju, stepeništa i prostorije na katu sukladno tlocrtu u prilogu ovog natječaja, površine 34,90 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti – suvenirnica (prodaja autohtonih suvenira s motivom Casanove).

Prostor se može svakodnevno razgledati u redovno vrijeme Općine.

Početna visina mjesečne zakupnine poslovnog prostora na adresi Gradska vrata 28 A u Vrsaru, iznosi 22,00 kn/m2 ili  767,80 kuna