Natječaji i oglasi

12.04.2021. – OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – Prometni redar

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 12.04.2021. godine, objavljuje se:

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (WORD)

Upute (WORD)

Oglas-Prometni-redar (PDF)

Upute-Prometni-redar (PDF)

Lista kandidata

25.02.2021. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Predmet zakupa:

 

r.br.

 

broj k.č.

 

kat. općina

 

površina

početna godišnja zakupnina (2,00 kn/m2)  

namjena

 

1. k.č. 548/8 Gradina 119 m2 238,00 kn  

 

za odlaganje stvari

 

Zemljište se daje u zakup za odlaganje stvari na 5 godina. Predmetna nekretnina je u posjedu trećih osoba.

 

 

25.02.2021. – NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

 1. PREDMET PRODAJE
 1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeću nekretninu:

– k.č.548/2 k.o. Gradina, upisana u z. k. ul. 573, k.o. Gradina, površine 1845 m2, u naravi gospodarska zgrada i zemljište, po početnoj cijeni od 1.065.948,75 kn,

– za predmetnu građevinu izdana je Uporabna dozvola, KLASA:UP/I-361-05/20-30-164, URBROJ: 2163/1-18-05/4-20-7 od 30. rujna 2020. da je građevina na predmetnoj nekretnini izgrađena prije 15. veljače 1968. godine,

-predmetna nekretnina ima pristup sa javne površine,

-predmetna nekretnina je u posjedu trećih osoba,

– zemljište se nalazi u naselju Gradina, pod obuhvatom Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 4/17), unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.

 

 

3.2.2021. – Javni natječaj za prijam u službu komunalnog redara

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku teksta: Zakon), te sukladno Planu prijma u službu u Općini Vrsar-Orsera u 2021. godini („SNOVO“ 1/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera objavljuje

Javni natječaj za prijam u službu komunalnog redara

 

19.01.2021. – Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu koje provode udruge

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/13, 03/17, 2/18 i 4/20), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 1/21), zamjenik Općinskog načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje

 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu koje provode udruge

 

Popis natječajne dokumentacije:

22.12.2020. – 4. JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsar-Orsera na području katastarskih općina Vrsar, Lim i Gradina, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica, kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

22.12.2020. – 3. JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsar-Orsera na području katastarskih općina Vrsar, Lim i Gradina, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica, kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

22.12.2020. – 2. JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsar-Orsera na području katastarskih općina Vrsar, Lim i Gradina, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica, kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove i za prijam računovodstvenog referenta

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku teksta: Zakon), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove

i za prijam računovodstvenog referenta

 

Raspisuje se javni natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto:

 1. viši stručni suradnik za pravne poslove – radno mjesto II. kategorije – viši stručni suradnik – klasifikacijski rang 6. – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,
 2. računovodstveni referent – radno mjesto III. Kategorije – referent – klasifikacijski rang 11. – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

 

Natječaj za zamjenu nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda – k.č. 246, k.č. 1328, k.č. 1356, sve K.o. Vrsar

PREDMET ZAMJENE

 1. Raspisuje se natječaj za zamjenu nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda i to:

– suvlasnički udio 3/6  – k.č. 246 k.o. Vrsar, zk. ul. 13, u vlasništvu Općine Vrsar- Orsera,

– suvlasnički udio 3/6  – k.č. 1328 k.o. Vrsar, zk. ul. 13, u vlasništvu Općine Vrsar- Orsera,

– suvlasnički udio 3/6  – k.č. 1356 k.o. Vrsar, zk. ul. 13, u vlasništvu Općine Vrsar- Orsera,

Početna cijena poljoprivrednog zemljišta koje je predmet zamjene u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera iznosi 290.500,00 kuna.

Ponuda za zamjenu mora se dati u nekretninama koje su od interesa za Općinu Vrsar-   Orsera, predviđene za stjecanje u samovlasništvo ili suvlasništvo sa Republikom Hrvatskom najvećeg bloka poljoprivrednog zemljišta.

U slučaju razlike u vrijednosti nekretnina, ista se isplaćuje u novcu u korist subjekta čija je nekretnina procijenjena sa većom vrijednošću.

Natječaj za zamjenu nekretnina – k.č. 1246-9 k.o. Vrsar

 

PREDMET ZAMJENE

Raspisuje se natječaj za zamjenu nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda i to:
– k.č. 1246/9 k.o. Vrsar, površine 44 m2, zk. ul. 1575 u vlasništvu Općine Vrsar- Orsera.
Početna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta (namjena iznosi 41.800,00 kuna).
Ponuda za zamjenu mora se dati u nekretninama koje su od interesa za Općinu Vrsar-Orsera radi formiranja pravilnog oblika i racionalnijeg korištenja čestice k.č. 1246/3 k.o. Vrsar koja je u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera.
U slučaju razlike u vrijednosti nekretnina, ista se isplaćuje u novcu u korist subjekta čija je nekretnina procijenjena sa većom vrijednošću.

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA – viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

Na temelju članka 19., a u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku teksta: Zakon), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera objavljuje Javni natječaj za prijam u službu vježbenika.

 

OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020. /2021.

Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2020./2021., KLASA: 604-02/20-01/2, URBROJ: 2167/02-01-01/13-20-1, od 10.09.2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje

OGLAS
za dodjelu stipendija u školskoj godini 2020./2021.

Molba za stipendiju podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera za učeničke stipendije u vremenu od 14.09. do 05.10.2020. i od 14.09. do 20.10.2020. godine za studenske stipendije.

29.06.2020. Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Općine Vrsar-Orsera

Na temelju stavka 2. članka 5. Pravilnika o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/16 i 1/17), Natječajna komisija za promet imovinom, dana 29.06.2020. raspisuje:

Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Općine Vrsar-Orsera

Prilog 1.

Prilog 2.

Prilog 3.

Prilog 4.

05.06.2020. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme- prometni redar – 1 izvršitelj/ica

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto prometni redar – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, najduže 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, u nepunom radnom vremenu do 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

• punoljetnost,

• hrvatsko državljanstvo,

• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

• SSS prometnog, upravnog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera

• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

• poželjno znanje stranih jezika

• položen državni stručni ispit

• završen program osposobljavanja za prometne redare

• položen vozački ispit B kategorije

05.06.2020. Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za neizgrađeno građevinsko zemljište k.č. 1123/2 k.o. Vrsar, površine 23 m2, z. k. ul. 956

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za      neizgrađeno građevinsko zemljište k.č. 1123/2 k.o. Vrsar, površine 23 m2, z. k. ul.      956, po cijeni od 23.800,00 kuna radi formiranja okućnice sukladno UPU Vrsar.

Nekretnina se nalazi u Vrsaru – Orsera, u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 2/12, 6/14 i 9/16) unutar područja     mješovite namjene M1.

 

21.05.2020. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik za EU projekte

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i , dana 21.05.2020. godine, objavljuje se

19.03.2020. JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsar-Orsera (dalje u tekstu: Općina), na području katastarskih općina Vrsar, Lim i Gradina, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrsar-Orsera predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica, kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

 

23.01.2020. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik za pravne poslove

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 23.01.2020. godine, objavljuje se

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Upute i podaci za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove

Lista kandidata

20.12.2019. Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu koje provode udruge

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/13 i 03/17), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 16/19), zamjenik Općinskog načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu koje provode udruge

 

Popis natječajne dokumentacije:

 1. Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” 1/16),
 2. Javni Natječaj,
 3. Upute za prijavitelje,
 4. Opisni obrazac – OPO (word format),
 5. Obrazac proračuna – OPR (excel format),
 6. Obrazac Izjave da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora (word format),
 7. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta – OK (word format),
 8. Obrazac ugovora o financiranju (word format),
 9. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (word format),
 10. Obrazac Izmjena i dopuna proračuna (exel format),
 11. Obrazac za opisni izvještaj – (word format),
 12. Obrazac za financijski izvještaj – (excel format).
 13. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu – kontrolni prilog (word format).

12.12.2019. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – računovodstveni referent

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11 i 4/18), dana 12.12.2019. godine, objavljuje se

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto računovodstveni referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, uz mogućnost produljenja za još 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova.

 

11.12.2019. JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG AUTOMOBILA

Općina Vrsar-Orsera (dalje: Općina) na temelju Zaključka Općinskog načelnika KLASA:340-01/19-01/241, URBROJ:2167/02-01/17-19-1 od 11.12.2019. raspisuje natječaj kako slijedi:

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU RABLJENOG AUTOMOBILA

Ovaj javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Predmet prodaje: osobni automobil Renault Laguna

Preuzmite natječaj ovdje

04.11.2019. Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16 i 10/18) i Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: 943-01/11-01/12, URBROJ: 2167/02-01/17-19-4 od 31.10.2019., Natječajna komisija za promet imovinom dana 04.11.2019. raspisuje

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

04.11.2019. Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16 i 10/18) i Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: 943-01/18-01/10, URBROJ: 2167/02-01/18-18-8 od 19.12.2018., Natječajna komisija za promet imovinom dana 04.11.2019. raspisuje

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

04.11.2019. Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16 i 10/18) i Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: 943-01/11-01/11, URBROJ: 2167/02-01/17-19-25 od 31.10.2019., Natječajna komisija za promet imovinom dana 04.11.2019. raspisuje

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

24.09.2019. OGLAS za dodjelu stipendija u školskoj godini 2019./2020.

Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2019./2020., KLASA: 604-02/19-01/3, URBROJ: 2167/02-01-01/13-19-1, od 24.09.2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje

OGLAS za dodjelu stipendija u školskoj godini 2019./2020.

24.07.2019. Javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera

Temeljem članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, broj 2/13, 3/17 i 2/18) i čl. 5. Pravilnika o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada, („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, broj 03/19) Općinski načelnik Općine Vrsar – Orsera, objavljuje

 

24.07.2019. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Vrsaru na adresi Trg Degrassi 14

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 2/14, 15/17, 5/18, 16/18)  Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje

07.06.2019.Natječaj za zakup poslovnih prostora u Vrsaru na adresi Aldo Negri 3 i Saline 6

I. PREDMET ZAKUPA

1. Prostor u Vrsaru-Orsera, Aldo Negri 3, prostor u prizemlju stambeno-poslovne zgrade sagrađene na k.č. 603/2 k.o. Vrsar koji se sastoji od dvije prostorije i wc-a, površine 39,63 m2, u svrhu obavljanja trgovačko – uslužne djelatnosti.

2. Prostor u Vrsaru-Orsera, Saline 6, prostor na autobusnom kolodvoru u poslovnoj zgradi na k.č. 1760/2 k.o. Vrsar, koji se sastoji od jedne prostorije i wc-a, površine 8,67 m2, u svrhu obavljanja trgovačko – uslužne djelatnosti.

 

 

24.05.2019.Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera, bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), primaju se:

 1. jedan polaznik/ica, magistar struke/stručni prvostupnik društvenog usmjerenja ili drugog odgovarajućeg smjera (magistar ekonomije ili prvostupnik ekonomije, upravni pravnik), na radno mjesto savjetnik za društvene djelatnosti.

 

10.05.2019. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik za EU projekte

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), dana 10.05.2019. godine, objavljuje se

                                  OGLAS

  za prijam u službu na određeno vrijeme

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto viši stručni suradnik za EU projekte – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, uz mogućnost produljenja za još 6 mjeseci radi privremenog obavljanja poslova.

06.05.2019. Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17), članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/13, 3/17 i 2/18), članka 18. i 29. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/16 , 2/18 i 5/19), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana 6.5.2019. godine objavljuje

 

NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I ŠTANDOVA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17), članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine VrsarOrsera“ broj 2/13, 3/17 i 2/18) i članka 19. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/16, 2/18 i 5/19), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje

 

5.4.2019. NATJEČAJ za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17), članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/13, 3/17 i 2/18) i članka 18. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/16 i 2/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana 5.4.2019. godine objavljuje

5.4.2019. NATJEČAJ za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska i štandova na području Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17), članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/13, 3/17 i 2/18) i članka 19. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/16 i 2/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje

 

29.03.2019. Natječaj za zakup poslovnih prostora u Vrsaru-Orsera u ulici Rade Končara 46 i Saline 6

PREDMET ZAKUPA

 1. Poslovni prostor u Vrsaru-Orsera, Rade Končara 46, prostor u prizemlju koji se sastoji od jedne prostorije i wc-a,  površine 26,35 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti prodaje autohtonih domaćih proizvoda (suhomesnati proizvodi, sirevi, rakije, vina, likeri, ulja, med, lavanda, autohtoni suveniri)
 2. Poslovni prostor u Vrsaru-Orsera, Saline 6, prostor na autobusnom kolodvoru u poslovnoj zgradi, koji se sastoji od jedne prostorije i wc-a, površine 8,67 m2, u svrhu obavljanja trgovačko-uslužne djelatnosti.

 

13.03.2019. II. Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Vrsar – Orsera na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Temeljem čl. 4. Pravilnika o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 12/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnika) i Izjave Općinskog načelnika KLASA:011-01/18-01/16, URBROJ:2167/02-01/17-18-2 od 24.10.2018. Zamjenik općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera donosi

 

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto prometni redar

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto prometni redar – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, u nepunom radnom vremenu do 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno.

 

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativni tajnik

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto administrativni tajnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, uz mogućnost produljenja za još 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova.

28.02.2019.g. Objavljen natječaj za dodjelu na korištenje javne površine za postavljanje montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (Službene novine Općine Vrsar-Orsera „br.04/17), članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/13, 3/17 i 2/18) i članka 18. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/16 i 2/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana 28.02.2019. godine raspisuje Natječaj za dodjelu na korištenje javne površine za postavljanje montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera.

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Vrsar-Orsera

Na stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera, bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), primaju se:

 

1. jedan polaznik/ica, magistar struke/stručni prvostupnik ekonomskog smjera, na radno mjesto savjetnik za financije.

21.02.2019. NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16 i 10/18) i Zaključka  Općinskog načelnika, KLASA: 943-01/13-01/0008, URBROJ: 2167/02-01/18-18-9 od 30.07.2018., Natječajna komisija za promet imovinom dana 21.02.2019.godine raspisuje

NATJEČAJ za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda.

Natječaj za dodjelu na korištenje javne površine za postavljanje montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (Službene novine Općine Vrsar-Orsera „br.04/17), članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/13, 3/17 i 2/18) i članka 18. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/16 i 2/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana 24.01.2019. godine raspisuje Natječaj za dodjelu na korištenje javne površine za postavljanje montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera.

U nastavku se nalazi tekst natječaja s potrebnim prilozima i skica pozicije.

 

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu koje provode udruge

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/13 i 03/17), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 17/18), zamjenik Općinskog načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu koje provode udruge

Popis natječajne dokumentacije:

 1. Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” 1/16),
 2. Javni Natječaj,
 3. Upute za prijavitelje,
 4. Opisni obrazac – OPO (word format),
 5. Obrazac proračuna – OPR (excel format),
 6. Obrazac Izjave da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora (word format),
 7. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta – OK (word format),
 8. Obrazac ugovora o financiranju (word format),
 9. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (word format),
 10. Obrazac Izmjena i dopuna proračuna (exel format),
 11. Obrazac za opisni izvještaj –  (word format),
 12. Obrazac za financijski izvještaj –  (excel format).
 13. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu – kontrolni prilog (word format).
 14. Dopuna upute za prijavitelje (pdf format)

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu

Općina Vrsar-Orsera upućuje Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu

2. GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2018. GODINU

Općina Vrsar-Orsera objavljuje 2. GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA
2018. GODINU